ကနီမြို့နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်း ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ကနီမြို့နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်း ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ကနီမြို့နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်း ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

၃၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကနီမြို့နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ

ကနီမြို့နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော ဧည့်သည်တော်များ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

၃၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကနီမြို့နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ

administrator

Close