ချောင်းဦးမြို့နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်းနှင့် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

ချောင်းဦးမြို့နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်းနှင့် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

ချောင်းဦးမြို့နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်းနှင့် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

၂၁-၁-၂၀၂၀ချောင်းဦးမြို့နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်းနှင့် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

administrator

Close