စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကိစ္စနှင့် သင်တန်းဖွင့်ခြင်းကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်၊ My Justice အဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကိစ္စနှင့် သင်တန်းဖွင့်ခြင်းကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်၊ My Justice အဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကိစ္စနှင့် သင်တန်းဖွင့်ခြင်းကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်၊ My Justice အဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း

administrator

Close