ဉပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကူအညီများတောင်းခံလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါများ

ဉပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကူအညီများတောင်းခံလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါများ

ကရင်ပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များသို့ဆက်သွယ်နိုင်သည့်လိပ်စာများ

ကရင်ပြည်နယ်

အခန်း(၁၅/၁၆)ပထမထပ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့။

၀၉-၅၆၆၀၉၄၂၊ ၀၉-၄၂၅၀၂၈၅၁၃၊ ၀၉-၅၀၄၈၂၄၈၊ ၀၉-၄၂၅၀၀၉၁၂၂၊ ၀၉-၇၉၁၅၇၉၄၀၀၊ ၀၉-၄၃၁၁၇၁၄၇၊ ၀၉-၄၄၀၅၂၈၃၉၈

administrator

Close