နည်းလမ်းများ

ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူတောင်းခံသည့်နည်းလမ်းများ

  • အဖွဲ့ရုံးများသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံခြင်း
  • စာပေးပို့တိုင်ကြား၍ အကူအညီတောင်းခံခြင်း
  • ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့သို့ Online မှတဆင့် လိုအပ်သည့်အကူအညီ တောင်းခံသည့် အကူအညီတောင်းခံလွှာ/ တိုင်ကြားလွှာ

အမှုလက်ခံစာရွက်

အိမ်ထောင်ရှိ/မရှိ

Close